Shopping Cart


Geen producten gevonden.

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

AAN CONSUMENTEN

 

VAN:

MorganaFashion

BTW nr: 087698778B02

Kvk: 14120050 ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Roermond

 

Artikel 1 Definities

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

MorganaFashion: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen MorganaFashion en de consument;

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MorganaFashion en een consument waarop MorganaFashion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MorganaFashion, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij MorganaFashion om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

 2. MorganaFashion is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 3. MorganaFashion kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MorganaFashion  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MorganaFashion anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MorganaFashion niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

 

 Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van MorganaFashion aanbod.

 

Artikel 5 Levering

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van MorganaFashion

 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat MorganaFashion hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

 4. Komen MorganaFashion en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij MorganaFashion  bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. MorganaFashion behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan MorganaFashion de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 6. Indien MorganaFashion  gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan MorganaFashion ter beschikking heeft gesteld.

 7. Indien MorganaFashion een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument MorganaFashion schriftelijk in gebreke te stellen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

 8. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

 

Artikel 6 Garantie

 

 1. MorganaFashion garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan MorganaFashion.

 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

 4. MorganaFashion verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de MorganaFashion de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van MorganaFashion vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan MorganaFashion te retourneren en de eigendom daarover aan MorganaFashion te verschaffen.

 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MorganaFashion, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is MorganaFashion in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

 

Artikel 7 Monsters en modellen

 

1. Indien door MorganaFashion een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 

1. MorganaFashion blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 

 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan MorganaFashion  te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de MorganaFashion met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is MorganaFashion gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.

 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van MorganaFashion en op de wijze zoals door MorganaFashion wordt aangegeven.(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

 

Artikel 10 Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

 

Artikel 11 Prijsverhoging

 

 1. Indien MorganaFashion met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is MorganaFashion niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

 3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

 

Artikel 12 Incassokosten

 

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 2. Indien MorganaFashion aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

 

Artikel 13 Vrijwaringen

 

 1. De consument vrijwaart MorganaFashion voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 2. Indien consument aan MorganaFashion informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt MorganaFashion zich de rechten en bevoegdheden voor die MorganaFashion toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door MorganaFashion tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van MorganaFashion, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 4. Alle door MorganaFashion eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de MorganaFashion worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 5. MorganaFashion behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 

 1. Indien door MorganaFashion geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van MorganaFashion jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van MorganaFashion beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

 3. Onverminderd het bovenstaande is MorganaFashion niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MorganaFashion of zijn ondergeschikten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

 

Artikel 16 Overmacht

 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MorganaFashion geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MorganaFashion niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MorganaFashion worden daaronder begrepen.

 3. MorganaFashion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MorganaFashion zijn verbintenis had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 5. Voorzoveel MorganaFashion ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MorganaFashion gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

 

Artikel 17 Geschillen

 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van MorganaFashion is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MorganaFashion het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

 

Artikel 18 Toepasselijk recht

 

1. Op elke overeenkomst tussen MorganaFashion en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Roermond.

 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

  
Leveringsvoorwaarden | Privacy | Disclaimer | © Morgana Fashion